Други нотариални услуги и удостоверявания

 

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик извършва и други нотариални услуги и удостоверявания:

– Удостоверяване на достоверна дата на документ;

– Удостоверяване на съдържание на документ;

– Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа;

– Констативни протоколи, удостоверяващи определени факт;

– Заверка на подписите на съдружниците или на Съвета на директорите под протоколи на дружествата по Търговския закон;

– Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания;

– Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

– Предаване на нотариуса за съхранение на книжа и документи;

– Снабдяване с удостоверения от Св при АВ за наличието или липсата на вещни тежести за недвижимите имоти;

– Снабдяване на страните със скици и схеми от АГКК;

– Снабдяване на страните с Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев