Договори

 

В нотариалната кантора можете да получите съдействие за изготвяне и заверка на договори, както следва:

– договори за доброволна делба на недвижими имоти;

– предварителни договори за продажба на недвижим имот;

– брачни договори;

– договори за учредяване на сервитутни права – право на преминаване, право на прокарване на съоръжения от техническата инфраструктура;

– договори за прехвърляне на дружествени дялове;

– договори за наем;

– договори за заем;

– договори за аренда на земеделски земи;

– договори за продажба на предприятие;

– договори за цесия

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев